Jake-64 Pool

1. 2-0
2. 2-0
3. 2-0
4. Purvinsh, G. 2-0
5. Rozenfeld, S. 2-0
6. Kuperman, Iser 2-0
7. 2-0
8. Ustyanov, S. 2-0
9. Fedoruk, A. 2-0
10. Kaplan, Vladimir 2-0
11. 2-0
12. 2-0
13. Mulyar, V. 2-0
14. Holodov, P. 2-0
15. Kukuyev, N. 2-0
16. Zuyev, N. 2-0
17. Abatsiev, N. 2-0
18. Petrauskas, S. 2-0
19. Boyko, Sergey 2-0
20. Boyko, Sergey 2-0
21. Purvinsh, G. 2-0
22. Bartosh, A. 2-0
23. 2-0
24. Koskov, D. 2-0
25. Bahshian, B. 2-0
26. Savenok, A. 2-0
27. Ovechkin, S. 2-0
28. Rybakov, I. 2-0
29. Bachtiozin, F. 2-0
30. Salnikov, A. 2-0
31. Purvinsh, G. 2-0
32. Chertok, Yuriy 2-0
33. Uvarov, A. 2-0
34. Pominchuk, I. 2-0
35. 2-0
36. Kuperman, Iser 2-0
37. Fazylov, M. 2-0
38. 2-0
39. Chertok, Yuriy 2-0
40. Gobinsh, Y. 2-0

Download these games in PDN