Bartosh, A.
2010
1.d4-e5 f6xd4 2.e3xe7 d8xf6
[ 2...g5xe3 3.d2xf4 d8xf6 4.c3-b4 a3xc5 5.a5-b6 c7xa5 6.f4-g5 h6xf4 7.f2-g3 h4xf2 8.g1xe7 x ]
3.c3-b4 3.de3 wins too
[ 3.d2-e3 c7-d6 ( 3...f6-e5 4.f4xd6 c7xe5 5.a5-b6 a7xc5 6.e3-d4 c5xe3 7.f2xh8 ) 4.c3-d4 d6-c5 5.d4xb6 a7xc5 6.b2-c3 c5-d4 7.c3xe5 f6xd4 8.e3xc5 g5xe3 9.f2xd4 ]
3...g5xe3
[ 3...a3xc5 4.h2-g3 g5xe3 5.f2xd8 h4xf2 6.d8xe1 ]
4.d2xf4 a3xc5 5.a5-b6 c7xa5 6.f4-g5 h6xf4 7.f2-g3 h4xf2 8.g1xe7 2-0

created with Aurora Borealis 3.6