Purvinsh, G.

1.c3-b4 e5xc3 2.f2-e3! b6xh4 3.e1-f2 c3xg3 4.h2xb8 2-0

created with Aurora Borealis 3.6