1.h4-g5!
[ 1.b4-a5 d6-e5
[ 1...d8-c7 2.c3-b4 f6-e5 ( 2...c5-d4 3.e3xc5 b6xd4 4.e1-d2 f6-e5 5.d2-e3 e5-f4 6.e3xc5 f4-g3 7.f2-e3 g3-f2 8.e3-d4 f2-e1 9.g1-f2 e1xg3 10.h4xf2 h6-g5 11.d4-e5 d6xf4 12.c5-b6 a7xc5 13.b4xb8 ) 3.e3-f4 e5xg3 4.g1-h2 c5-d4 5.h2xf4 b6-c5 6.f4-g5 h6xf4 7.f2-e3 f4xd2 8.e1xe5 d6xf4 9.b4xb8 f4-e3 10.b8-f4 e3xg5 11.h4xd8 ]
2.a5xc7 d8xb6 3.e3-f4 e5xg3 4.g1-h2 e7-d6 5.h2xf4 f6-e5 ( 5...b6-a5 6.e1-d2 f6-e5 7.f4-g5 h6xf4 8.f2-e3 ) 6.f2-e3 e5xg3 7.h4xf2 h6-g5 8.f2-g3 d6-e5 9.g3-h4 c5-d4 10.h4xf6 d4xb2 11.a3xc1 e5xg7 12.e1-d2 b6-c5 13.d2-c3 a7-b6 14.c1-b2 b6-a5 15.b2-a3 g7-f6 16.e3-f4 a5-b4 17.c3xa5 c5-d4 18.a3-b4 ]
1...f6xh4
[ 1...h6xd2 2.b4-a5 d2xb4 3.a5xg7 ]
2.e3-f4 e7-f6 3.f4-g5! h6xf4 4.f2-e3 f4xd2 5.b4-a5 d2xb4 6.a5xg7 2-0

created with Aurora Borealis 3.6