1.g3-f4 e5xg3 2.c3-b4 h6xf4 3.c1-d2 a3xg1 4.h4xf2 g1xe3 5.d4xf2 b6xd4 6.f2-e3 f4xd2 7.e1xg7 e7-f6 8.g7xe5 d8-e7 9.b4-c5 2-0

created with Aurora Borealis 3.6