Abatsiev, N.

1.f4-e5 a3xc1 2.e5-d6 c7xe5 3.e3-f4 c1xe3 4.f4xb4 a5xc3 5.g5-f6 e7xg5 6.h6xb4 f8-e7
[ 6...a7-b6 7.g3-f4 f8-e7 8.f4-e5 ]
7.b4-c5 e7-f6 8.g3-f4 2-0

created with Aurora Borealis 3.6