Holodov, P.
1897
1.a3-b4 c5xa3 2.c3-b4
[ 2.e3-d4 g5xc5 3.c1-d2 a3xe3 4.f2xd8 h4xf2 5.g1xe3 h6-g5 6.d8-b6 g5-f4 7.e3xg5 f6xh4 8.c3-b4 h4-g3 9.b6-d8 g7-f6 10.b4-c5 g3-h2 11.c5-d6 e7xc5 12.d8xg5= ]
2...a3xc5 3.f4-e5 f6xd4 4.e3-f4 g5xe3 5.b2-c3 d4xb2 6.f2xh8 h4xf2 7.g1xe3 b2-a1 8.e3-d4 a1xe5 9.h8xd4 2-0

created with Aurora Borealis 3.6