1.d2-e3 f4xb4 2.g3-f4 e5xg3 3.e1-f2 g3xe1 4.c1-d2 e1xc3 5.b2xh8 2-0

created with Aurora Borealis 3.6