1.d6-e7 d8xf6 2.g1-f2 e3xg1 3.h6-g7 g1xb6 4.a5xc7 b8xd6 5.g7xc7 2-0

created with Aurora Borealis 3.6