Krasinskiy, Y. - Zirik, Zinoviy
1951 (vriant)
1...bc7?
[ In the game was 1...fe5! x ]
2.cb2 f:a1 3.ab4 af6 4.ba5 fh4 5.cd6! c:e5 6.ab6= 1-1

created with Aurora Borealis 3.0