Moiseyev, Alex
01.01.1974
1.c5-f2 h8-g7
[ 1...c3-f6 2.f4-b8 f6-c3
[ 2...h8-g7 3.f2-h4 f6-d4 ( 3...f6-d8 4.a3-e7 d8xf6 5.h4xe7 ) 4.b8-e5 d4xf6 5.h4xe7 ]
3.a3-d6 c3-f6 ( 3...h8-g7 4.f2-d4 c3xc7 5.b8xh8 ) 4.f2-b6 h8-g7
[ 4...f6-g7 5.d6-f8 g7-c3 ( 5...g7-f6 6.b6-d8 f6-h4 7.f8-e7 h4-e1 8.b8-g3 e1xh4 9.e7-f6 h4xe7 10.d8xf6 ) 6.f8-g7 h8xf6 7.b6-d4 c3xe5 8.b8xf4 ]
[ 4...f6-c3 5.b6-d4 c3xc7 6.b8xe5 ]
5.b6-d8 f6-h4 6.d6-e7 h4-e1 ( 6...h4-f2 7.e7-f6 g7xe5 8.b8xe1 ) 7.b8-g3 e1xh4 8.e7-g5 h4xf6 9.d8xg5 ]
[ 1...c3-a1 2.f2-h4 a1-c3
[ 2...h8-g7 3.f4-e5 a1xf6 4.h4xe7 ]
[ 2...a1-g7 3.f4-h6 g7-f8 ( 3...g7-d4 4.h4-f6 d4xg7 5.h6xf8 ) 4.h4-e7 f8xd6 5.a3xe7 ]
[ 2...a1-d4 3.a3-e7 d4-g1 4.h4-f6 g1-a7 ( 4...g1-h2 5.e7-f8 h2xg7 6.f8xh6 ) 5.f4-d6 a7-g1 ( 5...a7-b8 6.e7-f8 b8xg7 7.f8xh6 ; 5...a7-f2 6.d6-g3 f2xh4 7.e7-d8 h4xe7 8.d8xf6 ) 6.e7-f8 g1-b6 ( 6...g1-e3 7.f6-d4 e3xe7 8.f8xd6 ; 6...g1-h2 7.d6-f4 h2xg7 8.f8xh6 ) 7.d6-c5 b6xg7 8.f8xh6 ]
3.a3-e7 c3-d4
[ 3...h8-g7 4.e7-f6 g7xg3 5.h4xb4 ]
[ 3...c3-e1 4.h4-f6 e1-a5 ( 4...e1-f2 5.f4-g3 f2xh4 6.e7-d8 h4xe7 7.d8xf6 ) 5.f4-c7 a5xd8 6.f6-h4 d8xf6 7.h4xe7 ]
[ 3...c3-a5 4.f4-c7 a5xf6 5.h4xe7 ]
4.h4-f6 d4xg7 5.f4-h6 g7-f8 ( 5...g7-d4 6.e7-f6 d4xg7 7.h6xf8 ) 6.e7-a3 h8-g7 7.h6-g5 g7-f6 ( 7...g7-h6 8.g5-e7 f8xd6 9.a3xe7 ) 8.g5xe7 f8xd6 9.a3xe7 ]
[ 1...c3-g7 2.a3-f8 g7-c3
[ 2...g7-f6 3.f2-h4 f6-c3 ( 3...f6-d8 4.f4-b8 d8-b6 5.b8-c7 b6xd8 6.f8-e7 ) 4.f4-e5 ]
3.f4-e5 c3xf6 4.f2-h4 ]
2.a3-d6 g7-f6
[ 2...g7-h6 3.f2-h4 c3-d4 ( 3...c3-e5 4.h4-g3 e5xb8 5.g3-h2 b8xg3 6.h2xf4 ) 4.h4-g5 d4-h8 5.d6-c5 h8-a1 ( 5...h8-b2 6.f4-h2 h6xf4 7.h2xa1 ) 6.c5-b6 Wait one move a1-h8 7.b6-g1 h8-a1 8.g1-h2 a1-h8 ( 8...a1-c3 9.f4-g3 h6xf4 10.g3xb2 ) 9.g5-f6 h8xg3 10.h2xf4 ]
[ 2...c3-b2 3.f4-e5 b2xf6 4.f2-h4 f6-d4 ( 4...f6-d8 5.d6-e7 d8xf6 6.h4xe7 ) 5.d6-e5 d4xf6 6.h4xe7 ]
[ 2...c3-f6 3.f2-h4 f6-d8 4.f4-e5 g7-h6 5.e5-f6 d8xg5 6.h4xf6 ]
3.f2-e1 c3-a1
[ 3...c3-b2 4.f4-c1 b2-a1 5.d6-e5 f6xd4 6.c1-b2 a1xc3 7.e1xb4 d4-e3 8.b4-e1 ]
[ 3...c3-a5 4.f4-e5 f6xd4 5.d6-b4 a5xc3 6.e1xb4 d4-e3 7.b4-e1 ]
[ 3...c3-d4 4.d6-e5 ]
4.d6-e5 f6xd4 5.e1-c3 d4xb2 6.f4-c1 2-0

created with Aurora Borealis 3.6