Magic Puzzles

1. 2-0
2. 2-0
3. 2-0
4. 2-0
5. 2-0
6. 2-0
7. 2-0
8. 2-0
9. 2-0
10. 2-0
11. 2-0
12. 2-0
13. 2-0
14. 2-0
15. 2-0
16. 2-0
17. 2-0
18. 2-0
19. 2-0
20. 2-0
21. 2-0
22. 2-0
23. 2-0
24. 2-0
25. 2-0
26. 2-0
27. 2-0
28. 2-0
29. 2-0
30. 2-0
31. 2-0
32. 2-0
33. 2-0
34. 2-0
35. 2-0
36. 2-0
37. 2-0
38. 2-0
39. 2-0
40. 2-0
41. 2-0
42. 2-0
43. 2-0
44. 2-0
45. 1-1
46. Afonin, A. 2-0
47. Ayupov, A. 2-0
48. Ayupov, A. 2-0
49. Birnman, Jack 1-1
50. Blinder, Boris 2-0
51. Blinder, Boris 2-0
52. Boyko, Sergey 2-0
53. Boyko, Sergey 2-0
54. Boyko, Sergey 2-0
55. Guralnik, A. 2-0
56. Heif, L. 1-1
57. Kalinskiy, Dmitry 2-0
58. Kovrizhkin, A. 1-1
59. Kuperman, Iser 2-0
60. Kuperman, Iser 2-0
61. Kuperman, Iser 2-0
62. Kuperman, Iser 2-0
63. Norvayshas, A. 2-0
64. Santsevich, V. 1-1
65. Shmulyan, T. 2-0
66. Sokolov, S. - Vorontsov, S. 2-0
67. Sokov, V. 2-0
68. Sokov, V. 2-0
69. Sokov, V. - Khachaturov, N. 2-0
70. Tartakover, S. 1-1
71. Tsvetov, M. 2-0
72. Tsvetov, M. 2-0
73. Tsvetov, M. 2-0
74. Ukman, G. 2-0
75. Vigman, V. 2-0
76. Vigman, V. 1-1
77. Zirik, Zinoviy 2-0
78. Zirik, Zinoviy - Gorodetskiy, V. 2-0
79. 2-0
80. 2-0
81. 2-0
82. Serebryakov, I. 2-0
83. Shmidt, Y. 2-0
84. 2-0
85. 2-0
86. Shoshin, A. 2-0
87. Shoshin, A. 2-0
88. 2-0
89. Ershov, Sergey 2-0

Download these games in PDN