1.c1-b2 a3xe3 2.g3-f4 e5xg3 3.c3-d4 a5xe5 4.g1-h2 d6xb4 5.h2xd2 2-0

created with Aurora Borealis 3.6