Kalinskiy, Dmitry

1.dc7
[ 1.ba7 fe1 ]
[ 1.ab4 fg1 2.bc5 gh2 3.bc7 hg1 4.ca7 gf6 5.cb8 fg5 6.bc7 ( 6.de7 gh2 7.ae3 hg1 8.e:h6 gd4 ; 6.dc7 gf4 ) 6...gf4 7.ab8 gd4 ]
[ 1.ac5 fe1 2.dc7 eg3 ( 2...eh4 ) 3.cb8 gh4 ]
[ 1.de7 fg1 ( 1...fe1 2.ab2 ) ]
1...fg1 2.ac5 gh2
[ 2...gf6 3.cb8 gh2 4.bc7 fe5 5.cb6 hg1 ]
3.cb8 gf6 4.bc7 he5
[ 4...fe5 5.ca7
[ 5.ba7 hf4 6.cd8 ( 6.cb4 fc1 ) 6...fh2 ( 6...fc1 7.cf8 ed4 ) 7.da5 ]
5...hf4 ]
5.ce7 f:b6 6.b:f4 2-0

created with Aurora Borealis 3.0