Kalinskiy, Dmitry

1.ae1 ba7
[ 1...fe5 2.h:d6 dc3 3.e:b4 ef2 4.dg3 f:h4 5.bd6 ba7 6.dc7 ]
[ 1...fg5 2.hf4 ]
[ 1...dc3 2.e:b4 ef2 ( 2...bc7 3.h:b8 ef2 4.bg3 f:h4 5.bd6 ) 3.hc7 b:d6 4.b:e1 ]
2.hg1 fg5
[ 2...ab6 3.eh4 fe5 4.hg3 ba5 5.g:b8 ed2 6.g:b6 a:c7 7.b:c1 ]
[ 2...fe5 3.eg3 ]
3.eh4 gf4 4.gh2 dc3
[ 4...ab6 5.h:a5 ]
5.h:b2 ed2 6.bc3 d:b4 7.hf6 2-0

created with Aurora Borealis 3.0