WhatsApp

1. 2-0
2. 2-0
3. 2-0
4. 2-0
5. 2-0
6. 2-0
7. 2-0
8. 2-0
9. 2-0
10. 2-0
11. 2-0
12. 2-0
13. 2-0
14. 2-0
15. 2-0
16. 2-0
17. 2-0
18. 2-0
19. 2-0
20. 2-0
21. 1-1
22. 2-0
23. 0-2
24. 2-0
25. 2-0
26. 2-0
27. 2-0
28. 2-0
29. 2-0
30. 2-0
31. 1-1
32. 2-0
33. 2-0
34. 2-0
35. 2-0
36. 2-0
37. 2-0
38. Boyko,S. 2-0
39. Hafes, A. 2-0
40. Kaplan, Vladimir 2-0
41. Russo, V. - Potapov. L. 1-1
42. Gromov, V. 2-0
43. Vlasyuk, V. 2-0
44. Kraevskiy, I. 2-0
45. Terehov, A. 2-0
46. Blinder, Boris 2-0
47. Antonov, A. 2-0
48. Kukuyev, N. 2-0
49. 2-0
50. 2-0
51. 2-0
52. 2-0
53. 2-0
54. 2-0
55. 2-0
56. 2-0
57. 2-0
58. 2-0
59. 2-0
60. 2-0
61. 2-0
62. 2-0
63. 2-0
64. 2-0
65. 2-0
66. 2-0
67. 2-0
68. 2-0
69. 2-0
70. 2-0
71. 2-0
72. 2-0
73. 2-0
74. 2-0
75. 2-0
76. 2-0
77. 2-0
78. 2-0
79. 2-0
80. 2-0
81. 2-0
82. 2-0
83. 2-0
84. 2-0
85. 2-0
86. 2-0
87. 2-0
88. Vlasyuk, V. 2-0
89. 2-0
90. 2-0
91. 2-0
92. 2-0
93. 2-0
94. 2-0
95. 2-0
96. 2-0
97. 2-0
98. 2-0
99. 2-0
100. 2-0
101. 2-0
102. 2-0
103. 2-0
104. Abdullayev, Y. 2-0
105. Abdullayev, Y. 2-0
106. Boyko, Sergey 2-0
107. Butkevich, A. 2-0
108. Kalinskiy, Dmitry 2-0
109. Kogan, Marat 2-0
110. Moiseyev, Alex 2-0
111. Sokolov, S. - Vorontsov, S. 2-0
112. Sokov, V. 2-0
113. 1-1
114. 2-0
115. 2-0
116. 2-0
117. 2-0
118. Antonov, V. 2-0
119. Baranov, V. 2-0
120. Belskiy, I. 1-1
121. Birnman, Jack 1-1
122. Blankenaar, K, 2-0
123. Blinder, Boris 2-0
124. Boyko, Sergey 2-0
125. Boyko, Sergey 2-0
126. Bugaev, I. 2-0
127. Demishev, A. 2-0
128. Dubovoy, A. - Rybakov, E. 1-1
129. Dushinov, A. 1-1
130. Frolov, A. 2-0
131. Gordin, Y. 1-1
132. Guralnik, A. 1-1
133. Kalinskiy, Dmitry 2-0
134. Kalinskiy, Dmitry 2-0
135. Kharyanov, A 2-0
136. Kobtsev, I. 2-0
137. Kogotko, A. 2-0
138. Ovodov, A. 2-0
139. Saveliev, A. 2-0
140. Shoshin, A. 2-0
141. Shoshin, A. 2-0
142. Shoshin, A. 2-0
143. Shoshin, A. 2-0
144. Shoshin, V. 2-0
145. Shoshin, V. 2-0
146. Shoshin, V. 2-0
147. Shoshin, V. 2-0
148. Skhein, Y. 2-0
149. Sokov, V. 2-0
150. Sokov, V. 2-0
151. Suplin, R. (1934-1965) 2-0
152. Surdul, V. 1-1
153. Svizinskiy, V. 2-0
154. Tsvetov, M. 2-0
155. Tsvetov, M. 2-0
156. Tsvetov, M. 2-0
157. Tsvetov, M. 2-0
158. Vigman, V. 1-1
159. Afonin, A. 2-0
160. Zirik, Zinoviy 2-0
161. Gordin, Y. 1-1
162. Guralnik, A. 1-1
163. Bakumets, A. 2-0
164. Ukman, G. 2-0
165. Bakumets, A. 2-0
166. Shmidt, Y. 2-0
167. Bakumets, A. 2-0
168. Bakumets, A. 2-0
169. Torry 2-0
170. Abaulin, V. 2-0
171. Abaulin, V. 2-0
172. Abaulin, V. 2-0
173. Ermakov, Yuriy 2-0
174. 2-0
175. 2-0
176. Mishin, A. 2-0
177. Nagumanov, A. 2-0
178. Ivanov, Boris 2-0
179. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
180. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
181. 2-0
182. 2-0
183. 2-0
184. 2-0
185. Ermakov, Yuriy 2-0
186. 2-0
187. 2-0
188. 2-0
189. 2-0
190. 2-0
191. 2-0
192. 2-0
193. 2-0
194. Eyngorn, Y. 2-0
195. 2-0
196. 2-0
197. 2-0
198. 2-0
199. 2-0
200. 2-0
201. 2-0
202. 2-0
203. 2-0
204. 2-0
205. Abaulin, V. 2-0
206. 2-0
207. Jaman - Tindo 2-0
208. Guralnik, A. 2-0
209. 2-0
210. 2-0
211. 2-0
212. 2-0
213. 2-0
214. 2-0
215. Yushkevich, S. 2-0
216. 1-1
217. 2-0
218. 2-0
219. 2-0
220. 2-0
221. 2-0
222. 1-1
223. 2-0
224. 2-0
225. 2-0
226. 2-0
227. Vigman, V. 2-0
228. 2-0
229. 2-0
230. 2-0
231. 2-0
232. Fomin, A. 1-1
233. 2-0
234. 2-0
235. 2-0
236. 2-0
237. Ershov, Sergey 2-0
238. Kuperman, Iser 2-0
239. 2-0
240. Shmulyan, T. 2-0
241. 2-0
242. Boyko, Sergey 2-0
243. Slezkin, P. 2-0
244. 0-2
245. Ayupov, A. 2-0
246. Ayupov, A. 2-0
247. Ayupov, A. 1-1
248. Ayupov, A. 1-1
249. Ayupov, A. 2-0
250. Ayupov, A. 2-0
251. Ayupov, A. 2-0
252. Ayupov, A. 2-0
253. Ayupov, A. 2-0
254. Ayupov, A. 2-0
255. Ayupov, A. 2-0
256. Ayupov, A. 2-0
257. Ayupov, A. 2-0
258. Ayupov, A. 2-0
259. Ayupov, A. 2-0
260. Ayupov, A. 1-1
261. Ayupov, A. 2-0
262. Ayupov, A. 2-0
263. 2-0
264. 2-0
265. 2-0
266. 2-0
267. 2-0
268. 2-0
269. 2-0
270. 2-0
271. Vigman, V. 2-0
272. 2-0
273. Levandovskiy, M. 2-0
274. 2-0

Download these games in PDN