Tiny (3 or less) king endings

1.b8-c7 b6-a5 2.g1-f2 d8:b6 3.f2-e1! 2-0

created with Aurora Borealis 3.0