3 kings vs 1 king and 2 checkers

1.e5-h2 a5-e1 2.d4-f2 e1:g3 3.h2:e5 h4-g3 4.e5:h2 a3-b2 5.h2-e5 b2-c1 6.e5-f4 c1:g5 7.h6:f4 2-0

created with Aurora Borealis 3.0