2x2, 02.01.2011

1.e1-f2 h4-g3!

[ 1...f6-e5 2.f2-g3 h4:f2 3.g1:e3 ]
2.f2:h4 f6-e5 3.g1-f2 e5-d4= 1-1

created with Aurora Borealis 3.0