Ermakov_2018-01-02


Ermakov, Yuriy


1.e3-f4! 1...e7-d6 2.f4-g5 2...d8-e7 3.d4-c5 c7-b6 4.g5-f6 e7xg5 5.c5xe7 g5-f4 6.e7-d8 f4-g3 7.d8-h4 g3-h2 8.h4-f6 8...h2-g1 9.f6-d4 g1xc5 10.b4xd6 b6-c5 11.d6xb4 a7-b6 12.b4-c5 b6xb2 13.a3xc1 a5-b4 14.c1-b2 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.8