Big Shots

1. 2-0
2. 2-0
3. 2-0
4. 2-0
5. 2-0
6. 2-0
7. 2-0
8. 2-0
9. 2-0
10. 2-0
11. 2-0
12. 2-0
13. 2-0
14. 2-0
15. Kobtsev, I. 2-0
16. Rom, A. 2-0
17. Rom, A. 2-0
18. Rom, A. 2-0
19. Bakumenko, V. 2-0
20. Morkus, Tadikas 2-0
21. Morkus, Tadikas 2-0
22. Abaulin, V. 2-0
23. Abaulin, V. 2-0
24. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
25. 2-0
26. 2-0
27. 2-0
28. 2-0
29. 2-0
30. Gorodetskiy, V. 2-0
31. 2-0
32. 2-0
33. 2-0
34. Fomin, A. 2-0
35. 2-0
36. 2-0
37. Fomin, A. 1-1
38. Kuperman, Iser 2-0
39. 0-2
40. 2-0
41. 2-0
42. 2-0
43. 2-0
44. 2-0
45. Vigman, V. 2-0
46. 0-2
47. 2-0
48. 2-0
49. Bartosh, A. 2-0
50. Koskov, D. 2-0
51. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
52. Vorontsov, S. 2-0
53. 2-0
54. 2-0
55. 2-0
56. 2-0
57. - Kosenko, A. 0-2
58. 2-0
59. 2-0
60. 2-0
61. 2-0
62. 2-0
63. 2-0
64. 2-0
65. 2-0
66. 2-0
67. 2-0
68. Kosenko, A. 2-0
69. 2-0
70. 2-0
71. 2-0
72. 2-0
73. 2-0
74. 1-1
75. 2-0
76. 2-0
77. Nezhmetdinov, R. - Korhov, S. 0-2
78. 0-2
79. 2-0
80. 2-0
81. 2-0
82. 2-0
83. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
84. Kondrachenko, Evgeniy 0-2
85. 2-0
86. 1-1
87. Belosheev, S. 2-0
88. 2-0
89. *
90. 2-0
91. 0-2
92. 2-0
93. 1-1
94. Gubochkin, Sergey 2-0
95. Galkin, M. 2-0
96. 2-0
97. Kondrachenko, Evgeniy 2-0
98. Kondrachenko, Evgeniy 1-1
99. 2-0
100. 2-0
101. 2-0
102. 1-1
103. 2-0
104. 0-2
105. Aslanli, A. - Struchkov, N. 1-1
106. 2-0
107. 2-0
108. 2-0
109. 2-0
110. 2-0
111. 2-0
112. 1-1
113. 2-0
114. 2-0
115. 2-0
116. 1-1
117. 2-0
118. 2-0
119. 2-0
120. Egorov A 2-0
121. 2-0
122. Morkus T 2-0
123. 2-0