Pitching

1. Babyuk, V. 2-0
(1972)
2. Blinder, Boris 2-0
3. Denenburg, L. 2-0
4. Ezroh, A. 2-0
(1990)
5. Faynberg, Y. - Sheleg, P. 2-0
(1956)
6. Gusev, V. 2-0
(1980)
7. Kalinskiy, Dmitry 2-0
(1967)
8. Kukuyev, N. 2-0
9. Parshev, A. 2-0
(1902)
10. Romanov, V. 2-0
(1929)
11. Saveliev, A. 2-0
(1925)
12. Shoshin, A. 2-0
13. Shoshin, V. 2-0
(1894)
14. Sokov, V. 2-0
(1931)
15. Sokov, V. 2-0
(1935)
16. Sokov, V. 2-0
17. Stanovskiy, M. 2-0
(1969)
18. Stanovskiy, M. 2-0
19. Vataman, V. 2-0
(1968)
20. Vorontsov, S. - Sokolov, S. 2-0
(1924)
21. Zirik, Zinoviy 2-0
22. Zirik, Zinoviy 2-0
(Tiny (3 or less) king endings [268.1])
23. Zirik, Zinoviy 2-0
24. Zirik, Zinoviy 2-0
(1959)
25. Bakumets, A. 2-0
( [503], 1984)
26. Kalinsky,D. 2-0
27. 2-0
(pitch)
28. 2-0
29. 2-0
(Tiny (3 or less) king endings)
30. 2-0
31. 2-0
(Tiny (3 or less) king endings)
32. 2-0
(Tiny (3 or less) king endings)
33. 2-0
(Tiny (3 or less) king endings)
34. 2-0