1.d4-e5 a3-b2 2.e5-d6! c7xb4 3.a5xc7 d8xb6 4.a1xc7 2-0

created with Aurora Borealis 3.6