1.g1-h2 e5xg3 2.c3xe5
[ 2.h2xf4 h8-g7 3.c3xe5 e7-f6 4.e1-d2 f6xd4 5.d2-c3 x ]
2...d6xd2 3.c1xe3! a3xf4 4.f2-e3 f4xd2 5.h2xf4 d2xg5 6.h4xe3 2-0

created with Aurora Borealis 3.6